บริษัทมากกว่า 100 แห่งให้คำมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของผู้หญิง

บริษัทมากกว่า 100 แห่งให้คำมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของผู้หญิง

Women’s Empowerment Principles (WEPs) ซึ่งก่อตั้งโดยUN Womenและ UN Global Compact เสนอแนวทางแก่ธุรกิจต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงขนาดหรือภาคส่วน  จากข้อมูลของUNWomenประเทศไทยถือว่า “ค่อนข้างดี” ในแง่ของผู้หญิงที่มีบทบาททางธุรกิจระดับสูง ทั่วประเทศ ร้อยละ 24 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้หญิง เทียบกับค่าเฉลี่ยในเอเชียแปซิฟิกที่ร้อยละ 13 ตัวเลขดังกล่าวทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ 

ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความก้าวหน้าที่น่าประทับใจในการลดความยากจนขั้นรุนแรง

โดยผู้หญิงมีส่วนช่วยในการเติบโต แต่การปิดช่องว่างความเท่าเทียมทางเพศอย่างเต็มที่อาจต้องใช้เวลาอีก 100 ปี  ท่ามกลางฉากหลังนี้โครงการ WeEmpowerAsia ของ UN Women มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนภาคเอกชนไปสู่ความเท่าเทียมทางเพศ และเพิ่มการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันของสตรีผ่านการดำเนินการตาม 

WEP ประเทศที่มุ่งเน้น ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ‘การกระทำที่กล้าหาญและเด็ดขาดเพื่อความเท่าเทียมกัน’Mohammad Naciri ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ UN Women กล่าวว่า ท่ามกลางการ แพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนาเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้สามารถสร้างโอกาสในการฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่โดยการสร้างแนวโน้มไปสู่ความเท่าเทียมกันอย่างเต็มที่ 

นาย Naciri กล่าวในพิธีลงนามโดยเว้นระยะห่างในเมืองหลวงของไทย

โดยเรียกร้องให้ “ดำเนินการอย่างกล้าหาญและเด็ดขาดเพื่อรักษาความเสมอภาคในธุรกิจ ตลอดจนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันของผู้หญิงในทุกภาคส่วน” “’ความปกติใหม่’ ฉายแสงให้กับมนุษยชาติทั่วไปของเรา ความเปราะบางที่มีร่วมกัน และผ่านการฟื้นฟูร่วมกันแบบส่วนรวมเท่านั้นที่สังคมที่เท่าเทียมทางเพศมากขึ้นจะบรรลุผลสำเร็จได้อย่างเต็มที่” เขากล่าวเสริม 

ทั่วโลกมีบริษัทประมาณ 3,600 แห่งที่ตกลงเข้าร่วม WEP และก่อนพิธีในวันพุธ มีบริษัทไทยเพียง 11 แห่งเท่านั้นที่ลงนาม ตามรายงานของหน่วยงานความเท่าเทียมทางเพศแห่งสหประชาชาติ 

หลักการชี้นำ WEPs ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 โดยยึดมาตรฐานแรงงานและสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยมีพื้นฐานมาจากการตระหนักว่าธุรกิจมีส่วนได้ส่วนเสียและมีความรับผิดชอบต่อความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้หญิง 

หลักการ 7 ประการประกอบด้วย: การสร้างผู้นำองค์กรระดับสูงเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ; ปฏิบัติต่อผู้หญิงและผู้ชายทุกคนอย่างยุติธรรมในการทำงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

credit : performancebasedfinancing.org
shwewutyi.com
banksthatdonotusechexsystems.net
studiokolko.com
folksy.info
photosbykoolkat.com
tricountycomiccon.com
whoownsyoufilm.com
naturalbornloser.net
turkishsearch.net