รวมถึงการลด การกำจัด หรือการเลือกปฏิบัติของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ 

รวมถึงการลด การกำจัด หรือการเลือกปฏิบัติของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ 

 การไม่สามารถรับประกันความคุ้มครองที่เพียงพอหรือค่าประกันที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น; และภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาดหรือการแพร่ระบาด การคว่ำบาตร และเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น ความไม่สงบของพลเรือนและการก่อการร้าย ความขัดแย้งทางทหารในปัจจุบันระหว่าง การกำจัดหรือการเลือกปฏิบัติของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ การไม่สามารถรับประกันความคุ้มครองที่เพียงพอหรือค่าประกันที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น; และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

โรคระบาดหรือการแพร่ระบาด การคว่ำบาตร และเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ 

เช่น ความไม่สงบของพลเรือนและการก่อการร้าย ความขัดแย้งทางทหารในปัจจุบันระหว่าง การกำจัดหรือการเลือกปฏิบัติของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ การไม่สามารถรับประกันความคุ้มครองที่เพียงพอหรือค่าประกันที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น; และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

โรคระบาดหรือการแพร่ระบาด การคว่ำบาตร และเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น ความไม่สงบของพลเรือนและการก่อการร้าย ความขัดแย้งทางทหารในปัจจุบันระหว่างรัสเซียและยูเครนหรือการหยุดชะงักที่คล้ายคลึงกันความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ Lion ได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 23.0 เรื่อง “ปัจจัยความเสี่ยง” ของการอภิปรายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารของบริษัท (“MD&A”) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ2562และ ในหัวข้อ 3.D เรื่อง “ปัจจัยความเสี่ยง” ของรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 20-F 

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2564. ความเสี่ยงหลายอย่างเหล่านี้อยู่นอกเหนือความสามารถ

ของฝ่ายบริหารของ Lion ในการควบคุมหรือคาดการณ์ แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามแถลงการณ์เตือนที่มีอยู่ในที่นี้และปัจจัยเสี่ยงที่รวมอยู่ใน MD&A ประจำปีของบริษัทสำหรับปีงบประมาณ 2564 และในเอกสารอื่นๆ ที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ของแคนาดาและ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เนื่องจากความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานเหล่านี้ ผู้อ่านจึงไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป นอกจากนี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ายังกล่าวถึง ณ วันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น Lion ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ และปฏิเสธหน้าที่ใด ๆ โดยชัดแจ้งในการปรับปรุง แก้ไข หรือตรวจสอบข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นผลจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ

การผลิตอัจฉริยะมีเป้าหมายเพื่อระบุโอกาสในการดำเนินการอัตโนมัติและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล เซ็นเซอร์ถูกฝังอยู่ในเครื่องจักรการผลิตเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการดำเนินงานและประสิทธิภาพระหว่างการปรับใช้ ภาคการผลิตรถยนต์คิดเป็น 7.1% ของ GDP โดยรวม ของอินเดียและ 49% ของ GDP ภาคการผลิต

credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> เซ็กซี่บาคาร่า